Zamówienie publiczne: Zbieranie, transport i utylizacja padłej zwierzyny z dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2020-03-10
Prowadzący postępowanie: RDW Konin
Termin składania ofert: do 2020-03-18 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Sylwia Domagalska
Data publikacji: 2020-03-10 12:16:26
Ostatnia zmiana w dniu 2020-04-08 14:26:55 (aktualizacja) przez Sylwia Domagalska