Zamówienie publiczne: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH I SOCJALNYCH

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2015-12-10
Prowadzący postępowanie: RDW Nowy Tomyśl
Termin składania ofert: do 2015-12-18 10:00:00

Opis zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907. ze zm). Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 907. ze zm), – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania  ofert

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Artur Ginter
Data publikacji: 2015-12-10 12:48:50
Ostatnia zmiana w dniu 2016-01-24 11:49:38 (aktualizacja) przez Artur Ginter