Zamówienie publiczne: Usługa kompleksowa polegająca na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej do obiektów: budynków, drogowych sygnalizacji świetlnych, przepompowni wód deszczowych i promów na terenie administrowania WZDW

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-11-07
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-11-15 13:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-11-07 13:38:03
Ostatnia zmiana w dniu 2018-12-27 08:34:29 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska