Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni na podbudowie z MCE w ciągu drogi wojewódzkiej nr 306 od km 39+150 do km 40+100 dł. 0+950; od km 40+800 do km 41+530 dł. 0+730

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-09-24
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-10-10 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2018-09-24 08:53:27
Ostatnia zmiana w dniu 2018-10-19 10:15:17 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek