Zamówienie publiczne: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Wymysław od km 3+470 do km 3+970

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2018-06-04
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2018-06-19 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Marta Kozłowska
Data publikacji: 2018-06-04 13:11:23
Ostatnia zmiana w dniu 2018-08-07 08:37:35 (aktualizacja) przez Marta Kozłowska