Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek – Rzymsko polegająca na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Opatówek – etap I od km 0 + 873,00 do km 1 + 304,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-02-23
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2016-03-09 10:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2016-02-23 09:46:40
Ostatnia zmiana w dniu 2016-04-13 10:03:58 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek