Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymsko polegająca na budowie chodnika wraz z zatokami autobusowymi w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Opatówek – etap 2 od km 0+260,00 do km 0+729,00

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-03-21
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-04-06 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Renata Stempniak
Data publikacji: 2017-03-21 13:30:58
Ostatnia zmiana w dniu 2017-05-22 11:02:00 (aktualizacja) przez Renata Stempniak