Zamówienie publiczne: Oczyszczenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania WZDW Poznań, Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2016-03-23
Prowadzący postępowanie: RDW Koło
Termin składania ofert: do 2016-04-01 10:00:00

Pliki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Inne informacje

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Anna Sobczak
Data publikacji: 2016-03-23 14:49:12
Ostatnia zmiana w dniu 2016-05-09 14:44:04 (aktualizacja) przez Anna Sobczak