Zamówienie publiczne: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182, ul. Chrobrego w m. Wronki

Ogólne informacje o zamówieniu

Data ogłoszenia: 2017-05-12
Prowadzący postępowanie: WZDW Poznań
Termin składania ofert: do 2017-06-01 12:00:00

Pliki do pobrania

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zawartej umowie

Informacje o artykule

Udostępniający/wytwarzający: Tomasz Kwiatek
Data publikacji: 2017-05-12 09:10:49
Ostatnia zmiana w dniu 2017-06-23 09:34:35 (aktualizacja) przez Tomasz Kwiatek